Politikken

Program for Lindesnes Arbeiderparti 2019-2023

Topp tre i Lindesnes Arbeiderparti.

F.V. Ina Birkeland (2.kandidat), Even Tronstad Sagebakken (ordførerkandidat), Åsmund Mjåland (3. kandidat)

Oppvekst

En god oppvekst varer hele livet! For oss er det derfor viktig å jobbe for at alle barn skal oppleve en trygg oppvekst. Vi vil at alle barn skal få muligheten til å få seg en utdannelse tilpasset sine interesser og forutsetninger. Vi må ha et godt lag rundt barna, og vi må sørge for at vi er gode på å sette inn rette tiltak til rett tid. Lindenes AP har nulltoleranse når det gjelder mobbing.

Lindesnes Arbeiderparti vil:

 • Styrke de kommunale barnehagene med tanke på bygg, uteområder og rammevilkår.
 • Prioritere midler til tidlig innsats, både i barnehage og skole.
 • Styrke arbeidet med å oppfylle lese-, skrive- og regnegarantien etter 2.klasse.
 • Styrke elevenes leseferdigheter ved å øremerke midler til økt satsing på skole- og barnehagebibliotek. Lindesnes kommune skal bli Norges beste lesekommune!
 • Jobbe for mer fysisk aktivitet i skolen.
 • Videreutvikle rådgivningen i ungdomsskolene og samarbeidet med videregående skole for å gjøre overgangen mellom de to skoleslagene bedre.
 • Være en pådriver for arbeidet med forebygging av mobbing.
 • Sørge for at barnehage og skole har rett IKT utstyr og kompetanse.
 • Være en pådriver for at oppvekstplanen fokuserer på elevenes utvikling, læring og mestring.
 • Jobbe for at åpningstidene i barnehage/ SFO er tilpasset familienes behov. Jobbe for lave SFO priser. Tid i skoleferier skal være inkludert i betalingen.  
 • Sikre at Kompetansesenter Sør forblir sentral i utviklingen av barnehage og skole i Lindesnes.
 • Videreføre supplerende opplæringsarenaer som Skriverhaven og Skinsnes.  
 • Ivareta nærskoleprinsippet.
 • Styrke samarbeidet mellom opplæring og næringslivet i utviklingen av opplæringstilbudet.
 • Videreutvikle skolehelsetjenesten ved å inkludere flere yrkesgrupper i denne tjenesten.
 • Sikre at skolehelsetjenesten skal være fast tilgjengelig for elevene, og at det også må være et tilgjengelig tilbud etter skoletid.
 • Støtte opp om Lindesneslosen.
 • Styrke Oppvekst sin avdeling 0-24 (bl.a PPT, barnvern, skolehelsetjenesten) i det forebyggende arbeidet.
 • Støtte opp om og videreutvikle barne- og ungdomssrådet (BU) i Lindesnes.

Helse og omsorg

Forebyggende helsearbeid er sentralt for bedringen av levekårene i vår kommune. Dette gjelder for alle aspekter innen helse. For Lindesnes Ap er det viktig at god folkehelse er et grunnleggende prinsipp for kommunens utvikling.

Lindesnes Arbeiderparti vil:

 • Styrke arbeidet med å lage gode møteplasser og legge til rette for fysisk aktivitet i hele kommunen.
 • Arbeide for økt likestilling og likeverd i kommunen.
 • Være en pådriver i arbeidet med å sikre godt kosthold i barnehage, SFO og skole.
 • Sikre et godt tilbud på ergoterapitjenesten og fysioterapitjenesten i kommunen.
 • Stimulere til økt bruk av velferdsteknologi i utviklingen av kommunens helsetilbud.
 • Styrke tiltakene inn mot unge uføre.
 • Arbeide for at uføre får mulighet til å bruke sin arbeidsevne.
 • Etablere praksisplasser for de som faller utenfor det ordinære arbeidslivet.
 • Ivareta behovet for gode botilbud og tilrettelagt fritid for utviklingshemmede i lokalmiljøet.
 • Øke antall VTA (varig tilrettelagt arbeid) plasser.
 • Være med å sikre en god legevaktordning for kommunens innbyggere.
 • Være pådriver for det rusforebyggende arbeid.
 • Utarbeide en strategi og handlingsplan for forebygging av vold i nære relasjoner.
 • Videreutvikle gode psykiske helsetjenester og ivareta de tilbudene som er der i dag.

Eldrepolitikk

Lindesnes AP vil at alle skal oppleve en god og verdig alderdom. Alle skal ha muligheten til å bli gammel hjemme. For oss er det viktig at det er tilbud om omsorgsboliger og sykehjemsplasser lokalt. Vi vil arbeide for at vi har rett tilbud til rett behov.

Lindesnes Arbeiderparti vil:

 • Støtte opp om arbeidet med Livsglede for eldre.
 • Sikre en god omsorgstjeneste tilpasset den enkeltes behov.
 • Jobbe for dagtilbud til hjemmeboende eldre. Dette inkluder både transport, måltider og fysikalsk behandling.
 • Støtte arbeidet med sosiale møteplasser, økt fysisk aktivitet, og kulturtilbud for eldre.
 • Jobbe for et moderne helsehus som sikrer gode tjenester når det gjelder omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Det må sees på samordning med dagens øyeblikkelig hjelp sengeposter på LRMS. (Lindesnesregionens medisinske senter).
 • Utarbeide plan og strategi for kommunens eldreomsorg. Demensomsorgen skal vektlegges.
 • Være en pådriver i arbeidet med å sikre godt kosthold og gode rammer rundt måltidene innen eldreomsorgen.

Bo og leve

Det skal være godt å leve og bo i hele Lindesnes. For Lindesnes AP er det viktig at det er vekst i hele kommunen. Vi vil jobbe aktivt med å styrke de ulike sentraene og bygdene. Lindesnes skal være en attraktiv kommune å bo, jobbe og etablere seg i.

Lindesnes Arbeiderparti vil:

 • Jobbe for bosetting i hele kommunen. Legge til rette for at sentrale funksjoner, som butikk og grendehus, kan bestå lokalt.  
 • Sørge for en helhetlig boligpolitikk. Vi vil legge til rette for et tilstrekkelig antall byggeklare tomter. Det skal inkludere gode planer for infrastruktur og offentlige tilbud, som f.eks barnehager og skoler. Universell utforming må sikres.
 • Tillate spredt boligbygging og store tomter der det er miljø- og landbruksmessig forsvarlig.
 • Styrke arbeidet med en sosial boligpolitikk. Vi vil lage en boligsosial handlingsplan som sikrer at ulike grupper har et godt botilbud.
 • Arbeide for et godt og moderne kollektivtilbud til Kristiansand og Mandal.
 • Arbeide for å beholde og videreutvikle Bygderuta.
 • Utvikle gode «Park and Ride» plasser knyttet til nye E39.
 • Arbeide for utvikling og markedsføring av stasjonsområdet på Marnardal til forretning og bolig.
 • Være aktive inn i arbeidet med å øke antall togavganger.
 • Sikre farlige skoleveier slik at alle får en trygg og sikker transport til og fra skolen. Vi vil fortsatt støtte trafikksikkerhetsarbeidet «0-visjonen».
 • Arbeide for utbedring av vei til Strømsvika og realisering av ny vei til Spangereid i forbindelse med utbyggingen av E39.
 • Jobbe tett på fylkeskommunen for å sikre asfaltering av fylkeskommunale grusveier.
 • Sikre at kommunens planer for infrastruktur støtter opp om fylkets planer og prioriteringer.  
 • Sikre godt vedlikehold og oppgradering av kommunale veier. Tilby brøyting av private veier.
 • Arbeide for å realisere planlagte gang- og sykkelstier i kommunen i samarbeid med fylket, som f.eks Øyslebø-Laudal og Jåbekk-Tregde.
 • Styrke vedlikeholdet av kommunens verneverdige bygninger.
 • Gjennomføre utbyggingen av mobildekning med høy netthastighet i hele kommunen, og legge til rette for at fiber/høyhastighets internett er tilgjengelig for alle kommunens innbyggere.
 • Fortsette å gi økonomisk støtte til løypekjøring på Myran skisenter.
 • Boplikt: Arbeide for at nullkonsesjonen etterleves. Kreve boplikt hvor det er hensiktsmessig for drift av landbrukseiendommen. Sikre en boplikt som ivaretar de ulike behovene i dagens kommuner.

Fritid og frivillighet

Kultur, idrett og frivillighet gir livskvalitet og skaper samhørighet. Lindesnes AP vil at tilbudene skal være inkluderende og tilgjengelige for alle. Vi vil sikre at frivilligheten har lokal forankring og gode vekstmuligheter.

Lindesnes Arbeiderparti vil:

 • Sørge for at kommunen ikke tar leie når kommunale anlegg blir brukt til aktivitet for barn og unge. For å øke fysisk aktivitet blant kommunens innbyggere, vil vi jobbe for at all bruk av kommunale idrettsanlegg er gratis.
 • Sikre kommunal støtte til lag og foreninger.
 • Stimulere frivillige lag og organisasjoner til å involvere mennesker med flerkulturell bakgrunn.
 • Utarbeide strategi for å få med flere barn fra lavinntektsfamilier i fritidstilbud.
 • Arbeide aktivt, i samarbeid med Idrettsrådet, for utvikling av anlegg.
 • Ferdigstille ny idrettshall og skytebane på Vigeland.
 • Sikre drift av isbanen i Mandal innenfor avtalt tidsrom.
 • Sikre at eksisterende idrettsanlegg og utstyr forvaltes og vedlikeholdes på en forsvarlig måte.
 • Støtte opp om Frivilligsentralene og være bidragsyter til videre utvikling her.
 • Utarbeide frivillighetserklæring for kommunens samarbeid med frivilligheten.
 • Utvikle ungdomsklubbene i kommunen. Støtte opp om fellesarrangement for ungdommer i hele kommunen.
 • Arbeide for et godt kulturskoletilbud der enda flere deltar.
 • Sikre at kinotilbudet i Buen blir i kommunalt eie.
 • Videreføre bruken av Tidemandsgården.
 • Støtte arbeidet med å utvikle Risøbankområdet.
 • Arbeide for utviklingen av Høgtun i kommunal regi.
 • Sikre at Idrettsrådet og Frivilligsentralene får faste kontaktpersoner i kommunen som de kan forholde seg til i det daglige arbeidet.

Integrering

Lindesnes AP er opptatt av å lykkes i integreringsarbeidet. For å få det til, er vi helt avhengige av den enkelte lærer seg språket. Derfor må vi ha høy kvalitet på opplæringen. Vi må sikre at de som kommer til kommunen, raskt kommer inn i det sosiale fellesskapet og får en god tilknytning til arbeidslivet.

Lindesnes Arbeiderparti vil:

 • Sikre at elever som er i grunnskolen, får en språkopplæring med høy kvalitet.
 • Ha en opplæring som legger grunnlaget for at alle nyankomne flyktninger skal få kvalifisere seg til arbeid eller videre skolegang. Vi vil sikre tettere samarbeid med næringslivet i språkopplæringen av bosatte flyktninger.
 • Styrke den frivillige språkopplæringen og leksehjelp.
 • Sikre at vi har nok boliger til å kunne ta imot det antall flyktninger IMDI ber oss om.
 • Utvikle fadderordninger for nyankomne, bosatte flyktninger.
 • Revidere integreringsplanen.
 • Fortsette samarbeidet med Mandal videregående skole om Kombinasjonsklassen.
 • Fortsette nettverkssamarbeidet med Karriere Lindesnes.

Klima, miljø og friluftsliv

Skal vi løse de globale klimautfordringene, må vi handle lokalt. Derfor må vi prioritere tiltak som sørger for at vi reduserer kommunens klimautslipp. Dette kan vi få til spesielt innenfor transport og bygg. Det gjør vi ved å tilrettelegge for at klimavennlige løsninger blir valgt.

Vi vil også at flere benytter seg av alle de gode mulighetene vi har her i kommunen for et aktivt friluftsliv. Å ta vare på eksisterende og utvikle nye rekreasjonsområder, vil være viktig for å nå dette målet.

Lindesnes Arbeiderparti vil:

 • Fortsette satsingen påENØK-tiltak.
 • Være en foregangskommune når det gjelder bygging av plusshus.
 • At Lindesnes skal bli Miljøfyrtårnkommune og medlem av klimapartner.
 • Sørge for at kommunen bruker miljøsertifisering når det bygges nye bygg i kommunal regi. Det bør fortrinnsvis bygges i tre.
 • Sikre at kommunale bilkjøp og billeasingskontrakter er på el- og hybridbiler.
 • Utvikle ladestrukturen for el- og hybridbiler i kommunen.
 • Legge til rette for økt bruk av sykkel.
 • Arbeide for økt kollektivtrafikk.
 • Sikre areal til gode grøntområder, samlingsplasser, lekeplasser og friluftslivtilbud.
 • Styrke arbeidet med lavterskel fritidstilbud, som f.eks turstier i lokalområdet.
 • Arbeide for en strategi- og handlingsplan som viser hvordan kommunen kan redusere sitt klimagassutslipp.
 • Følge opp og være med på å videreutvikle flerbruksplanen for Mandalsvassdraget.
 • Være pådriver for arbeidet med å forhindre og rydde opp marin forsøpling.
 • Sørge for å fremheve de tiltakene som fungerer i klima og miljøarbeidet.
 • Øke bruken av lokalproduserte råvarer ved kommunale institusjoner, kantiner og på arrangementer i lokal regi.
 • Rense fjord/ørretbekker.
 • Sikre at kommunen får et hensiktsmessig hummerreservat.
 • Bevare Furulundens grenser og arbeide for at området får status som statlig vernet friluftsområde.
 • Opprettholde avtale om fritt innlandsfiske på utvalgte steder i kommunen.
 • Støtte arbeidet med merking av nye og gamle turløyper og tilrettelegge fiske- og badeplasser for alle.

Næring og arbeid

Arbeid til alle er vårt mål. Vi må sikre og utvikle arbeidsplasser i hele kommunen. Lindesnes Ap skal føre en forutsigbar næringspolitikk og være positiv tilrettelegger og medspiller for det etablerte næringslivet. Vi vil at kommunen skal være en aktiv pådriver for å tiltrekke seg nye virksomheter.

Lindesnes Arbeiderparti vil:

 • Styrke Lindesnesregionens Næringshage.
 • Revidere kommunens seriøsitetsbestemmelser for å hindre sosial dumping. Vi må stille krav til lærlingeplasser i kommunale anbud, bl.a knyttet til prosjekter. I den forbindelse innføre «Tett på» etter samme modell som i Kristiansand kommune.
 • Tilrettelegge for nye næringsarealer i områder som har tilknytning til gode transportårer.
 • Sikre at vi har barnehagetilbud til de som ønsker å bo og jobbe i Lindesnes.
 • Føre en forutsigbar eierskapspolitikk, som videreutvikler selskap der kommunen har eierandeler.
 • Beholde eierskapet i Agder Energi.
 • Samordne kommunale strategier med Regionplan Agder 2030.  
 • Arbeide for et bredere tilbud innen voksenopplæring og desentralisert høyere utdanning i regionen.

Industri, handel og service, turisme, landbruk, skogbruk og fiske:

 • Legge til rette for at næringslivet tidlig blir involvert i politiske prosesser og planarbeid. Vi vil skape arenaer for bred kontakt mellom næringsliv og myndigheter.
 • Gjøre det enkelt å etablere næringsvirksomheter i Lindesnes kommune.  
 • Sørge for at kommunen blir en aktiv samarbeidspartner overfor SINPRO (Senter for Innovativ Design og Produksjon).
 • Styrke samarbeidet med næringslivet i arbeidet med praksisplasser knyttet til integrering.
 • Gjøre Mandal mer attraktivt ved å lage et mer helhetlig sentrum med f.eks oppgradering av torv og å utvikle elvepromenaden.  
 • Tilrettelegge for næringstomter i hele kommunen.  Bjelland, Heddeland, Mandalkrysset, Jåbekk, og Hestehaven er noen aktuelle områder.
 • Jobbe for god infrastruktur til næringsområdene.
 • Støtte og bidra til å etablere næringsklynge knyttet til treforedling.
 • Være med på å tilrettelegge for etablering av arbeidsplasser knyttet til Mandalselva.
 • Ta vare på landbruket. Dyrka mark skal vernes, og kulturlandskap bevares.
 • Prioritere god kapasitet og faglig kompetanse på landbrukskontoret.
 • Prioritere god veterinærtjeneste.
 • Opprettholde støtte til skogskjøtsel og vedlikeholdsgrøfting av dyrket mark.
 • Opprettholde sterkt jordvern med tanke på̊ boligbygging på̊og inntil dyrket mark.
 • Gå i dialog med handels og servicebransjen i kommunen for å finne ut hvordan kommunen kan bidra til å øke handelen i kommunen.
 • Typisk turiststed: Gjennomføre evaluering av, og eventuelle justere, ordningen i Mandal med 6 uker om sommeren.
 • Støtte opp om dagens løsning på Båly.
 • Være aktive i arbeidet med legge til rette for å utvikle turismen som næring.  
 • Støtte opp om arbeidet med å legge til rette for gode fiskerihavner i kommunen.

Kommunen som arbeidsgiver

For å møte morgendagens behov, er vi helt avhengige av å utvikle kommunens rolle som arbeidsgiver. Vi må sørge for at de ansatte blir involvert og får en aktiv rolle i utviklingen og forbedringen av tjenestene. Kommunen må utøve arbeidsgiverrollen slik at de ansatte opplever at de har eierskap til arbeidet sitt. Målet må være å skape et arbeidsmiljø som bygger opp den enkeltes styrker. Lindesnes AP vil styrke trepartssamarbeidet i kommunen.

Lindesnes Arbeiderparti vil:

 • Utarbeide en arbeidsgiverpolitiskplattform som er førende for kommunens arbeidsgiverpolitikk.
 • Arbeide for at kvinner og menn likestilles. Vi vil styrke arbeidet med heltidskultur.
 • Ha fokus på̊økt nærvær, arbeidsmiljø og godt samarbeid med tillitsvalgte og verneombud.
 • Bidra til at de som faller utenfor arbeidslivet kan få muligheten til å få en læreplass som fører mot et fagbrev eller være lærekandidat som får et kompetansebevis.
 • Jobbe for at vi minimum har 3 lærlinger per 1000 innbygger. Vi vil sørge for at Lindesnes kommune benytter seg av læreplasser i alle kommunale enheter og har bredde i tilbudet.
 • Vi vil jobbe for at kommunen tilbyr heltidsstillinger til alle som ønsker det. Hovedregelen skal være at det lyses ut 100% stillinger. Vi ønsker ikke å ha ansatte som er i ufrivillig deltid.
 • Satse på̊systematisk lederutvikling og lederrekruttering.
 • Ha gode kompetanse- og tiltaksplaner slik at de ansatte får utvidet sin kompetanse.
 • Utvikle en klar kommunal strategi for rekruttering av unge og minoritetsspråklige til arbeidslivet.
 • Være pådriver for økt åpenhetskultur.
 • Øke grunnbemanningen innen helse og omsorg for å sikre god tilgang på vikarer.

For å få til en ønsket utvikling for kommunes tjenestetilbud, går Lindesnes Arbeiderparti inn for eiendomsskatt.