Våre viktigste saker!

Vi går til valg på at Lindesnes kommune skal være en kommune med sterkere fellesskap!

Topp tre i Lindesnes Arbeiderparti.

Sterkere fellesskap

Det betyr mye for utviklingen av nye Lindesnes hvem som får flertall ved høstens kommunevalg. Lindesnes Arbeiderparti ønsker et samfunn med høy tillit og mindre forskjeller. Vi ønsker et sterkere fellesskap der vi behandler våre medmennesker med respekt og likeverd. Det betyr at vi har ordninger som ser enkeltmennesket og som tar vare på deres behov i ulike faser av livet. Dersom du ønsker et slikt samfunn, bør du stemme på oss.

Lindesnes Arbeiderparti vil ha en kommune som består av sterke lokalsamfunn. Vi vil ha en kommune der langt flere unge enn i dag står med fagbrev eller vitnemål i hånda etter endt skolegang. Vi vil ha en kommune med en verdig og tilpasset eldreomsorg. Vi vil ha en kommune med et trygt, godt og variert arbeidsmarked, og en kommune det er attraktivt og utviklende å jobbe for. Lindesnes Arbeiderparti vil sikre at kommunen gjør gode klima og miljøvalg. Vårt mål er at Lindesnes skal bli førstevalget til alle som vil etablere seg på Sørlandet, og at vi er den fremste vekstkommunen i Agder.

De beste lokalsamfunn bygges med hjelp av frivilligheten, og vi er helt avhengige av det gode arbeidet som utføres her. Vi vil derfor øke støtten til frivillige lag og foreninger.

Lindesnes Arbeiderparti vil at kommunale idrettsanlegg skal være gratis å låne til aktivitet for barn og unge, slik at flest mulig skal få ta del i aktiviteter de trives med og mestrer, uavhengig av familiens inntekt.

Blide kandidater som går til valg på et sterkere fellesskap!

Oppvekst

Lesing er all lærings mor! Gode leseferdigheter bringer så mange positive ting med seg at det det blir en stor forsømmelse å ikke satse på lesing. Lindesnes Arbeiderparti vil at Lindesnes skal bli Norges fremste lesegledekommune. Vi vil at våre barn og unge skal være blant de som bruker mest tid på fritidslesing. Ikke fordi de må, men fordi de vil. Vi vil ha rett bok til rett barn, til rett tid. Derfor vil vi ha bibliotek og skolebibliotek som har råd til å kjøpe inn ny, aktuell litteratur. Vi vil ha barnehager, skoler, SFO og bibliotek som driver mye med høytlesing og fremmer leseglede.

Lindesnes Arbeiderparti vil sette i gang et prosjekt over fire år, med mål om å forbedre den grunnleggende lese- og skriveopplæringen i barneskolene. Alle som har forutsetning for det, skal kunne lese og skrive før de går ut av andre klasse. Det krever god kartlegging, slik at vi tidlig kan avdekke eventuelle lærevansker, og sikre at riktige tiltak blir satt raskt inn.

Vi vil styrke de kommunale barnehagenes bygg og uteområder, redusere prisene på SFO for 1.klassingene, sikre at oppvekstplanen fokuserer på elevenes mestring og utvikling, og bevare dagens skolestruktur.

En god barndom varer hele livet. Lindesnes Arbeiderparti skal være en pådriver for å utvikle det systematiske arbeidet med forebygging blant barn og unge.

En god oppvekst varer hele livet!

Omsorg

Forebyggende helsearbeid er sentralt for bedringen av levekårene i vår kommune. Dette gjelder for alle aspekter innen helse. For Lindesnes Arbeiderparti er forebyggende folkehelsearbeid et grunnleggende prinsipp for kommunens utvikling, blant annet gjelder dette forebygging av ensomhet. Vi vil styrke arbeidet med å lage gode møteplasser og legge til rette for fysisk aktivitet i hele kommunen. Lindesnes Arbeiderparti vil ivareta behovet for gode botilbud og tilrettelagt fritid for utviklingshemmede i lokalmiljøet, og vi vil være pådrivere for å ta i bruk velferdsteknologi der det fører til at flere kan få et mer aktivt og selvstendig liv.  

Det blir langt flere eldre i nye Lindesnes om noen år. Det blir også langt flere aktive eldre. De er en ressurs for lokalmiljøet. Vi må legge til rette for at de som vil bidra, får bidratt. Her har Frivilligsentralene en nøkkelrolle. Lindesnes Arbeiderparti vil støtte opp om deres arbeid. Vi har ikke mange årene på oss før tiltak må være på plass. For å kunne møte økningen i antall eldre på en god måte, vil Lindesnes Arbeiderparti få på plass en tydelig strategi for hvordan vi skal skape en verdig, god og fremtidsrettet eldreomsorg. Målet er en eldreomsorg som er tilpasset den enkelte hvor en opplever omsorg, trygghet og verdighet. Dette gjelder også demensomsorgen. Lindesnes Arbeiderparti vil styrke dagtilbudet til hjemmeboende eldre.  

En god omsorg!

Arbeid

Lindesnes Arbeiderparti vil føre en arbeidsgiverpolitikk der vi gir de ansatte tillitt til å bruke hele sin kompetanse i arbeidet. Skal vi bruke ressursene riktig, må de ansatte ha eierskap til utviklingen og forbedringen av egen arbeidsplass. Vi vil ha en tillitsbasert arbeidsgiverpolitikk. Hele faste stillinger skal være normen, og kommunen skal øke bruken av lærlinger innen flere ulike fag. Vi vil at kommunen skal bruke innkjøpsmakten til å sikre at kommunale kontrakter går til seriøse aktører.

Arbeid til alle er jobb nummer én. Da må vi sikre at folk er kvalifisert, at vi har et godt og trygt arbeidsliv, og at vi har en god bredde i arbeidsmarkedet. Vi vil sikre at kommunen har en klar og forutsigbar arealpolitikk, og at kommunen er profesjonell i arbeidet med å markedsføre mulighetene her lokalt. Lindesnes Arbeiderparti vil øke antall varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA), styrke oppfølgingen av unge uføre og styrke samarbeidet med næringslivet i arbeidet med praksisplasser knyttet til integrering.

Vi tar ballen!

Klima og miljø

Skal vi løse de globale klimautfordringene, må vi handle lokalt. Lindesnes Arbeiderparti prioriterer tiltak som sørger for at vi reduserer kommunens klimautslipp. Vi vil spesielt prioritere transport og bygg, og legge til rette for at klimavennlige løsninger blir valgt. Vi vil ha en klar plan for hvordan kommunen kan redusere sitt klimautslipp, legge til rette for økt bruk av el- og hybridbiler, og øke bruken av tre i kommunale byggeprosjekt. Lindesnes Arbeiderparti skal være en pådriver inn mot fylket for å styrke kollektivtrafikktilbudet i kommunen.

En grønn kommune!

Dette er hovedgrepene Lindesnes Arbeiderparti vil prioritere dersom vi får tillit av deg som velger til å få være med å styre den nye kommunen. Vi håper på din tillit. Hver stemme teller.

Godt valg!

Er det noe du savnet? Eller lurer mer på om vår politikk? Hele programmet vårt finner du her.